Sterappel A-B-C

In het Sterappel A-B-C leest u verkorte informatie op alfabetische volgorde.
Voor de complete informatie verwijzen wij u naar de schoolgids 2017-2018, te vinden onder het kopje ‘Schoolgids’ op de site
.
Absentie
Wanneer uw kind ziek is (of om andere reden afwezig) wordt u verzocht de school hiervan telefonisch in kennis te stellen. Wanneer uw kind afwezig is maken wij ons zorgen. Daarom het verzoek uw kind tijdig af te melden. Indien uw zoon/dochter niet is afgemeld nemen wij contact met u op. Wanneer anderen dan ouders gevraagd zijn om de kinderen af te halen, wordt u dringend verzocht dit vooraf te melden bij de leerkracht.

Adreswijziging
Indien u verhuist naar een andere woonplaats en uw zoon/dochter een andere school zal bezoeken dient u uw kind op school af te melden. Wanneer u verhuist maar uw zoon/dochter blijft op De Sterappel dient u de adreswijziging door te geven aan de directie. Het is voor ons erg belangrijk dat we u of een contactpersoon altijd kunnen bereiken. We verzoeken u dan ook dringend nieuwe e-mailadressen en telefoonnummers door te geven aan de leerkracht. Indien u zoon/dochter De Sterappel verlaat stelt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport op voor de nieuwe school.


Fruitdag
Elke woensdag is het fruitdag op De Sterappel. We willen graag dat alle leerlingen op die dag fruit meenemen naar school. Op de ander dagen stimuleren wij ook een gezonde pauze hap.


Gescheiden ouders

Om onduidelijkheid te voorkomen willen wij u graag laten weten op welke wijze de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is geregeld. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun kind tenzij dit door een wettelijke instantie is verboden. Beide ouders kunnen bijvoorbeeld een schoolgids, nieuwsbrief of rapport (kopie) krijgen. Onze intentie is zoveel mogelijk informatie digitaal te verstrekken.
Zorgt u er dus voor dat de mailadressen kloppen en geef wijzigingen door aan de directie.
Voor wat betreft de ouderavonden of gesprekken over het kind moeten de ouders het samen eens zien te worden over de afvaardiging, één van de twee of samen. Eventuele nieuwe partners van gescheiden ouders kunnen alleen aan de gesprekken deelnemen met toestemming van alle betrokkenen. In het geval van bijzonderheden verwachten wij dat de ouders elkaar informeren.


Godsdienst
Op De Sterappel geven Betsy Zeissink en Miranda van Vugt op maandagmiddag godsdienstlessen.
Als openbare school bieden wij deze mogelijkheid aan alle kinderen in de groepen 5/6, 6/7 en 8, tenzij de ouders daar bezwaar tegen hebben. In de godsdienstlessen wordt o.a. gewerkt met een methode die speciaal ontwikkeld is voor de bovenbouw van openbare basisscholen.
Mocht u bezwaar maken tegen het volgen van deze godsdienstlessen, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie van De Sterappel aan het begin van het schooljaar.
Verder besteden de leerkrachten van groep 1 t/m 8 ook aandacht aan de belangrijke feestdagen door o.a. verhalen erover te vertellen en erover te praten.Tevens zullen de leerkrachten aandacht besteden aan levensbeschouwelijk onderwijs, waarbij o.a. aandacht besteedt wordt aan verschillende godsdiensten in de wereld.

Hoofdluis
Hoofdluis vormt een hardnekkig probleem op scholen. Luizen zijn overlopers, dus grote groepen mensen zijn bronnen van besmetting. Wij vragen u om uw kinderen regelmatig te controleren op hoofdluis. Twee plaatsen zijn daarbij erg belangrijk: achter de oren en bij het voorhoofd, omdat dat de warmste plekjes van het hoofd zijn. Na elke vakantie zijn er ouders die hoofdluis in elke groep controleren. U krijgt bericht van school wanneer er hoofdluis gevonden is bij uw kind(eren).

Kinderopvang
In ons gebouw is sinds augustus 2017 ook de Kinderopvang van de SKLM gehuisvest. Zij bieden opvang voor 0/4 jarigen. Naast deze vorm van opvang biedt de school ook de volgende opvang mogelijkheden: 
Voorschoolse opvang
In ons gebouw is er een mogelijkheid om gebruik te maken van voorschoolse opvang. Vanaf 07.30 uur is de voorschoolse opvang geopend en staan er medewerkers klaar om uw kind(eren) op te vangen. De kinderen worden door de medewerkers van de opvang naar de klas gebracht als de school begint. De kosten voor 1 kind zijn € 4,00 per dag, 2 kinderen uit 1 gezin € 6,00 euro per dag en voor 3 kinderen uit 1 gezin € 8,00 euro per dag. Incidenteel gebruik maken van de voorschoolse opvang is € 5,00 per keer. Tussenschoolseopvang
Het is voor uw kind(eren) mogelijk om tussen de middag over te blijven, onder toezicht van een team van overblijfkrachten. Brood, drinken en fruit moeten de kinderen zelf meenemen. U kunt voor het overblijven een strippenkaart aanschaffen. Wanneer de kaart vol is, wordt u door de overblijfkrachten geïnformeerd. De kosten van het overblijven bedragen €1,50 per keer. Een strippenkaart voor 10 keer kost €15,00.
Naschoolse opvang
Het is in ons gebouw ook mogelijk om gebruik te maken van naschoolse opvang. Deze opvang wordt verzorgd door de SKLM; bij het inschrijfformulier vindt u informatie hierover. Tevens bestaat de mogelijkheid om de naschoolse opvang te regelen bij Villa Juul. Deze vestiging van kinderopvang Villa Kakelbont is gevestigd in ‘Healthclub Juliën’ te Lienden en is een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in één. De kinderen worden op school opgehaald en gaan met vervoer naar de opvang.


Klachtenregeling
Ondanks de vele afspraken die we met elkaar maken en waar we met elkaar zo goed mogelijk proberen mee om te gaan, kan het gebeuren dat u een klacht heeft. We stellen het zeer op prijs als deze klacht eerst op school besproken wordt met de leerkracht of met de schoolleiding. Toch kan het voorkomen dat u er met de school niet goed uitkomt. U kunt dan een klacht indienen bij het bestuur.
Daarvoor bestaat een formele klachtenprocedure, de Landelijke Klachtenregeling.
Het adres is:
Landelijke klachtencommissie
Postbus 162
3440 AD Woerden
0348 – 405245

Leerplicht
Leerlingen, die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen worden ingeschreven als leerling. Zij zijn echter nog niet leerplichtig. Vijfjarigen zijn voor ten hoogste vijf uren per week vrijgesteld van de verplichtingen de lessen te volgen. Van een beroep op deze vrijstelling dient mededeling te worden gedaan aan de directeur. Jongste kleuters kunnen worden toegelaten op de dag van hun vierde verjaardag. De wet staat niet toe dat deze kinderen eerder worden toegelaten. Het kind mag van te voren meelopen in de groep om op deze manier kennis te maken. Bij ons mag een kind 10 dagdelen komen wennen, dit in afstemming met de school.

Logopedie
Alle kinderen worden door de logopedist gezien als ze 5 jaar zijn. De ouders van de betreffende kleuters krijgen van tevoren bericht. De logopedist beoordeelt de spraak, de taal, de stem, het mondgedrag en of het kind goed hoort en luistert. Na dit onderzoek informeert de logopedist de ouders en de leerkracht over het resultaat en of verdere logopedische hulp gewenst is.

Medezeggenschapsraad
Ouders en personeel zijn onmisbaar bij het nemen van beslissingen. Zij hebben wettelijk recht op medezeggenschap over allerlei schoolzaken. De school heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol bij met name de totstandkoming van beleid.In de MR zitten drie vertegenwoordigers van de ouders en twee van het personeel.
Net als de schoolleiding vormt ook de MR een brug tussen de school en het bestuur.
De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht.
Leden van de MR zijn:
Oudergeleding Cor van Os ,Frouke Zeegers, Martijn van Hal
Personeelsgeleding: Bettine Huibers, Elza Haalboom, Robin den Daas

Opgave nieuwe leerlingen
Wanneer u kiest voor onze school en het inschrijfformulier heeft ingevuld, staat uw kind in onze administratie. In de periode dat uw kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden is, neemt de school contact met u op om af te spreken wanneer uw kind komt wennen. Vanaf de dag dat uw kind vier jaar is, mag hij elke dag naar school komen.

Ouderbijdrage
Om veel activiteiten mogelijk te maken, vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage bestaat uit twee onderdelen, de algemene ouderbijdrage en de schoolreis bijdrage. De algemene ouderbijdrage is om alle extra activiteiten (zoals sinterklaasfeest, kerstviering, sporttoernooien, afscheid groep 8 en zomerfeest) te kunnen bekostigen. Deze bijdrage is €30,00 per jaar per kind. De schoolreis bijdrage is dit jaar voor de groepen 3 t/m 7 €22,50.

Ouderraad
De ouderraad (OR) denkt mee en verleent praktische ondersteuning op school bij de uitvoering van bijzondere activiteiten. De OR bestaat in 2017-2018 uit 11 ouders en een vertegenwoordiger uit het team: Annie van den Brink.

Schooltijden
maandag     08.30-12.00 en 13.00-15.00
dinsdag       08.30-12.00 en 13.00-15.00
woensdag   08.30-12.30
donderdag  08.30-12.00 en 13.00-15.00
vrijdag         08.30- 12.30

Stagiaires
Wij willen studenten graag de gelegenheid geven om het vak van groepsleerkracht, onderwijsassistent en klassenassistent via stages op onze school te leren. Daarom zijn er regelmatig stagiaires aanwezig op onze school.Ook studenten van andere opleidingen kunnen ingezet worden op De Sterappel.

Traktaties
De kinderen mogen op hun verjaardag trakteren. U bent natuurlijk vrij om te kiezen wat uw zoon/dochter trakteert, maar we stellen het op prijs wanneer u kiest voor kleine gezonde traktaties.Voor de leerkrachten hoeven er geen aparte traktaties te worden meegenomen. Houdt u ook rekening met de kinderen die een allergie hebben. Informeer even bij de leerkracht.

Van- en naar school
Veel kinderen komen lopend naar school. Anderen komen per fiets. De fietsen moeten aan de zijkant van de school gezet worden. Aan de ouders van de jongste kinderen vragen we om er op toe te zien dat de fietsen goed weggezet worden. Een aantal kinderen wordt met de auto of fiets gebracht. Het komt regelmatig voor dat auto’s en fietsen van ouders de doorgang belemmeren. Hierdoor ontstaat een gevaarlijke situatie. Daarom vragen wij u bij het wegzetten van uw vervoermiddel zoveel mogelijk rekening te houden met de veiligheid van de kinderen. Wilt u daarom de auto op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen parkeren? Bij het uitgaan van de school vragen we iedereen dringend niet te fietsen op het plein, in verband met de veiligheid.

Verlof
U moet zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun eigen land. In bijzondere gevallen mag de directeur, in overleg met de leerplichtambtenaar, hier vanaf wijken. Dat geldt echter alleen voor ouders, die door hun beroep, niet in de schoolvakanties vrij/verlof kunnen nemen. U heeft dan in ieder geval een verklaring van uw werkgever nodig, waaruit blijkt dat u niet op een ander moment met vakantie kunt. Scholen moeten kinderen vrij geven voor de dagen waarop ze vanwege hun geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn. Dat geldt ook voor dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een begrafenis of huwelijk. Verlof aanvragen kan schriftelijk bij de directeur of digitaal via de schoolsite.

Zoeken

Facebook